Đội ngũ chuyên gia

Thế mạnh và sự khác biệt của Viện Quản trị sáng tạo là đội ngũ chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm thực tế, đã và đang giảng dạy, quản lý điều hành tại các trường đại học, các doanh nghiệp lớn. Am hiểu và thực chiến tại các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học; Chuyển giao công nghệ & chuyển đổi số; Tư vấn kiểm định giáo dục; Tư vấn chiến lược & pháp luật doanh nghiệp; Đào tạo bồi dưỡng & phối hợp đào tạo.