CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ DÂN TỘC Ở TRUNG QUỐC

CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ DÂN TỘC Ở TRUNG QUỐC

(ETHNIC MINORITY LANGUAGE POLICY IN CHINA)

Author: Hoang Anh Phan

Abstract: The Chinese government put emphasis on language and ethnic minority writings, formed a ministry of ethnic minority linguistic languages ​​management, teaching and research at all levels, built and implemented a series of language policies for ethnic minorities bearing the nature of China.

The task of building ethnic language policy of China in the new era, is consistent with the guiding principles of the goverments, while at the same time fully reflects the current characteristics in the use and development of ethnic languages. For example: strengthening “Expanding the national language in ethnic areas”, which can help ethnic minorities to better enjoy linguistic rights in the context of market economy; “Protection of the language and literature of ethnic minorities” emphasizes the protection and development of languages, therefore, its main purpose is to protect and rescue the languages ​​of ethnic minorities that are being endangered.

Keywords: language policy, ethnic minority, protection, use, development

Tóm tắt: Nhà nước Trung Quốc rất coi trọng vấn đề ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số, đã hình thành một hệ thống quản lí, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ văn tự dân tộc thiểu số ở các cấp, đã xây dựng và thực hiện hàng loạt các chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số mang màu sắc Trung Quốc.

Nhiệm vụ hoạch định chính sách ngôn ngữ dân tộc của Trung Quốc trong thời đại mới, vừa thống nhất với nguyên tắc chỉ đạo xuất phát từ thực tế, lại vừa phản ánh đầy đủ đặc điểm thời đại trong việc sử dụng và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Chẳng hạn như: tăng cường “Mở rộng phổ biến ngôn ngữ văn tự thông dụng quốc gia ở khu vực dân tộc”, có thể giúp cho ngườindân tộc thiểu số được hưởng tốt hơn các quyền ngôn ngữ trong bối cảnh kinh tế thị trường; “Bảo vệ khoa học ngôn ngữ văn tự dân tộc thiểu số” lại nhấn mạnh việc bảo vệ, phát triển phương tiện truyền tải văn hóa dân tộc và nguồn tài nguyên ngôn ngữ dân tộc đa dạng, do đó, mục đích chính của nó là nhằm bảo vệ và giải cứu các ngôn ngữ dân tộc thiểu số đang trong tình trạng mai một.

Từ khóa: chính sách ngôn ngữ, dân tộc thiểu số, bảo vệ, sử dụng, phát triển

Knn Tvu