Chức năng và nhiệm vụ

Viện Quản trị sáng tạo IIM
Viện Quản trị sáng tạo IIM

 

1. Chức năng

Tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ giàu kinh nghiệm để thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong các lĩnh vực khoa học xã hội, giáo dục đào tạo, công nghệ số, ngôn ngữ, phát triển bền vững, môi trường và chất lượng cuộc sống, quản trị trong nước và quốc tế theo cách tiếp cận mới, đổi mới sáng tạo nhằm ứng dụng và phát triển đồng bộ công nghệ, nguồn nhân lực, khoa học, giáo dục… trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực khoa học xã hội, giáo dục đào tạo, công nghệ số, ngôn ngữ, phát triển bền vững, môi trường và chất lượng cuộc sống, kinh tế và quản trị trong nước và quốc tế theo hướng đổi mới sáng tạo.

b) Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện các chương trình, dự án có chất lượng, mang tính đổi mới sáng tạo cao và mang lại lợi ích lớn hơn trong các lĩnh vực khoa học xã hội, giáo dục đào tạo, công nghệ số, ngôn ngữ, phát triển bền vững, môi trường và chất lượng cuộc sống, kinh tế và quản trị; Tư vấn, đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục đào tạo, du học, nhân lực quốc tế; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; Phổ biến kiến thức khoa học; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; In ấn, phát hành các ấn phẩm, các tài liệu có liên quan.

c) Hợp tác với các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.