PHƯƠNG THỨC PHỤ TỐ CẤU TẠO TỪ TIẾNG LA HỦ

PHƯƠNG THỨC PHỤ TỐ CẤU TẠO TỪ TIẾNG LA HỦ

(AFFIXATION IN LAHU LANGUAGE)

Author: Hoang Anh Phan

Tóm tắt: Tiếng La Hủ thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, vì thế, phương thức cấu tạo từ theo phương thức phụ gia tương đối mờ nhạt. Mặc dù vậy, tiếng La Hủ vẫn có một số tiền tố và hậu tố tham gia cấu tạo từ. Chẳng hạn, các tiền tố /a21-/, /a33-/, /a35-/, /ɯ21-/ có khả năng tạo danh từ  hoặc đại từ, trong đó, tiền tố /a21-/ có khả năng tạo từ cao nhất; các hậu tố thường dùng là: /-ma33/, /-ba33/, /-si323/, /-za33/.

Từ khoá: tiếng La Hủ; phương thức tạo từ; phụ tố; tiền tố; hậu tố

Abstract: La Hu is an isolated language, so word formation by adding affixes is relatively weak. Notwithstanding, La Hu still has a number of prefixes and suffixes that are involved in word formation. For example, the prefixes /a21-/, /a33-/, /a35-/, /ɯ21-/ is intended to form nouns or pronouns, in which, the prefix /a21-/ has a highest ability to form words. Common suffixes are: /-ma33/, /-ba33/, /-si323/, /-za33/.

Key words: Lahu; word formation; affixes; prefixes; suffixes.

Dia Chi Iim