Sơ đồ tổ chức

Logo

Cơ cấu tổ chức Viện Quản trị sáng tạo, bao gồm:

1. Hội đồng quản lý

– Chủ tịch HĐQL

– Phó Chủ tịch HĐQL

– Thành viên HĐQL

2. Ban lãnh đạo

– Viện trưởng

– Phó Viện trưởng

3. Hội đồng Khoa học và đào tạo

– Chủ tịch HĐKH và ĐT

– Phó Chủ tịch HĐKH và ĐT

– Các thành viên

4. Các phòng chức năng

– Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Phòng Khoa học công nghệ và Truyền thông

– Phòng Tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp

– Phòng quản lý đào tạo và tư vấn kiểm định

– Phòng hợp tác quốc tế

– Văn phòng đại diện