Sơ đồ tổ chức

Logo

Cơ cấu tổ chức Viện Quản trị sáng tạo, bao gồm:
1. Hội đồng quản lý
– Chủ tịch HĐQL
– Phó Chủ tịch HĐQL
– Thành viên HĐQL
2. Ban lãnh đạo
– Viện trưởng
– Phó Viện trưởng
3. Hội đồng Khoa học và đào tạo
– Chủ tịch HĐKH và ĐT
– Phó Chủ tịch HĐKH và ĐT
– Các thành viên
4. Các phòng chức năng
– Phòng Hành chính – Tổng hợp
– Phòng Khoa học công nghệ và Truyền thông
– Phòng Tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp
– Phòng quản lý đào tạo và tư vấn kiểm định
– Phòng hợp tác quốc tế
– Văn phòng đại diện