ThS. NGUYỄN VĂN NGUYÊN

14

Nghiên cứu viên tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nghiên cứu và giảng dạy thư pháp cho sinh viên đại học, giảng dạy chuyên đề thư pháp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Trưng Vương.