ThS. TRỊNH MINH TRƯỜNG

Mr Truong

  • ThS. TRỊNH MINH TRƯỜNG
  • Chuyên gia, cố vấn HĐ Quản lý Viện Quản trị Sáng tạo
  • Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn – Trường Đại học Trưng Vương
  • Nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 – Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Với kinh nghiệm gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có hơn 20 năm giảng dạy và 15 năm công tác thanh tra giáo dục tại Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Chuyên gia về công tác thanh tra, pháp chế trong trường Đại học, công tác tổ chức, kiểm định cơ sở giáo dục …