ThS. TRỊNH MINH TRƯỜNG

Mr Truong

  • Với kinh nghiệm gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có hơn 20 năm giảng dạy và gần 15 năm công tác thanh tra giáo dục tại Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Chuyên gia về công tác thanh tra, pháp chế trong trường Đại học, công tác ban hành văn bản quản lý, công tác tổ chức, công tác kiểm định cơ sở giáo dục …