TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ Ở LAI CHÂU

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ Ở LAI CHÂU

Author: Hoang Anh Phan

Tóm tắt: Hà Nhì là ngôn ngữ thuộc tiểu nhánh Miến – Lô Lô, nhánh Tạng – Miến, ngữ hệ Hán – Tạng. Bài viết phân tích và làm rõ một số đặc điểm cơ bản về năng lực ngôn ngữ, tình hình sử dụng ngôn ngữ và thái độ ngôn ngữ của người Hà Nhì ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Các kết quả thống kê, phân tích cho thấy tiếng Hà Nhì hiện được bảo tồn khá tốt trong cộng đồng. Người Hà Nhì có thái độ tích cực đối với tiếng mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên, phạm vi sử dụng của tiếng Hà Nhì đang dần bị thu hẹp. Đây là một trong những dấu hiệu chỉ báo cần có những biện pháp bảo tồn đối với ngôn ngữ này.

Từ khóa: Năng lực ngôn ngữ, tình hình sử dụng ngôn ngữ, thái độ ngôn ngữ, Hà Nhì, Hán – Tạng

Abstract: Ha Nhi language belongs to Lolo – Burmese sub-branch, Tibet-Burmese branch, Sino-Tibetan language family. This writing analyzes and points out basic characteristics of language competence, language use and language attitude of Ha Nhi people in Muong Te district, Lai Chau province. Results show that Ha Nhi language preserved quite well in the community. Ha Nhi people have positive language attitide toward their mother tongue. However, there is a tendency to reduce domains of language use regarding to Ha Nhi language. This is a signal requires methods of preservation toward this language.

Keywords: Language competence, language use, language attitude, Ha Nhi, Sino-Tibetan.

Dia Chi Iim