Viện Quản trị sáng tạo IIM và Học viện CBQL Xây dựng & đô thị ACM phối hợp tổ chức đào tạo

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; tập huấn, phổ biến, kiến thức pháp luật ngành Xây dựng; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản lý; tham gia xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
IIM và AMC hợp tác đào tạo
IIM và AMC hợp tác đào tạo
Nhằm mở rộng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn các chương trình do học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đang triển khai đến các tổ chức đơn vị và cá nhân có nhu cầu. Học Viện và Viện Quản trị sáng tạo phối hợp tuyển sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng và tập huẩn do học viện triển khai tổ chức đào tạo trên phạm vi cả nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, Viện Quản trị sáng tạo tuân thủ các quy định của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
Các chương trình hợp tác giữa IIM và AMC 

TT

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng

Chứng chỉ, chứng nhận
1 Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Chứng chỉ
2 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Chứng chỉ
3 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Chứng chỉ
4 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Chứng nhận
5 Chương trình bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình xây dựng Chứng nhận
6 Bồi dưỡng kiến thức hành nghề mô giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản Chứng nhận, Chứng chỉ